Home

Förklaringsmodeller historia

Etikdjungeln | -Mina tankar kring Hållbart Sparande och

Historia är alltså inte samma sak som det förflutna (se ovan). Begreppet historieteori är därmed ett samlingsbegrepp för olika metoder, utgångspunkter och förklaringsmodeller som historiker använder för att undersöka och förklara händelser, skeenden,. Förklaring: I historia används begreppet förklaring för att ange orsaker, skäl eller liknande till en händelse. För att ge en förklaring kan man alltså inte att bara beskriva eller återberätta vad som hänt, utan också varför, hur och kanske även - om det efterfrågas - ange vilka följder (konsekvenser) händelsen fick för samtiden och den efterföljande historien Historiesyn är ett annat ord för historiskt tolkningsperspektiv, det vill säga en specifik syn på vilka drivkrafter som är avgörande för ekonomiska, politiska och sociala samhällsförändringar under olika tidsepoker. En populär liknelse är att det rör sig om olika slags glasögon som man applicerar i den historiska analysen Startsida > Lärare/pedagog > Reflektionsuppgifter > Förklaringsmodeller Kognitiv... förklaringsmodell Birgitta, en kvinna i medelåldern, kommer in på psykiatriska kliniken på grund av nedstämdhet, depression och självmordstankar

Historieteori Historia SO-rumme

Ämne - Historia. Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. Ämnets syft OLIKA FÖRKLARINGSMODELLER TILL PSYKISKA STÖRNINGAR. • DEN MEDICINSK-BIOLOGISKA: förklaras med biologiska faktorer som ärftlighet, störningar i hjärnans ämnesomsättning, hormoner eller hjärnskador. • DEN KOGNITIV : Kan definieras som en del av psyko som handlar om människans informationsprocesser Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. Hur historia används inom olika kulturformer Uppgifter på E-nivå (obligatoriska) 1. Psykiatrins historia . Uppgift: Beskriv några exempel ur psykiatrins historia. Tips till uppgift: Som en del av psykiatrins historia kan t ex nämnas: helgeandshus, fattighus, fasthållning och förvaring av personer med psykisk sjukdom (innan mentalsjukhusen byggdes). Tidigare behandlingsformer (t ex varbehandling, dårkistor, överraskningsbad. Olika framställningar av dessa processer analyseras och diskuteras med hjälp av olika historiska förklaringsmodeller och teoretiska begrepp, som introduceras i kursen. Förmågan att planera undervisning om förändringsprocesser och orsakssamband, utifrån elevers olika förutsättningar är central och bearbetas på olika sätt i kursen

Historisk analys och begrepp Historieteori Historia

Historia kan även användas som rent underhållning utan vinstsyfte, som exempelvis vid en privat historisk maskeradfest. Icke-bruk av historia: Icke-bruket av historia är en viss typ av ideologiskt historiebruk, där man väljer att tiga om sin historia för att undvika att ställas till svars för vissa handlingar eller att få negativa konsekvenser för den egna gruppen Området Psykos historia och utveckling innefattar kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utvecklingen av de tidiga psykologiska perspektiven som psykoanalysen, beteendeperspektivet och det humanistiska perspektivet. Dessutom behandlar kunskapsområdet kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar men även hur verklighetsuppfattningar och självbilder påverkas. Att lyfta individens roll i historien och att skriva i tidsföljd är helt legitima sätt att framställa historia. Det blir dock ett problem om det är de enda sätt eleven kan hantera information från det förflutna på. Vad krävs då för att elever ska kunna använda sig av andra förklaringsmodeller och utveckla andra sätt att reso Nackdelar med perspektivet. Perspektivet fokuserar mycket på just tankar och det är då lätt att man försummar beteenden och känslor. Bara för att man tänker rätt så betyder det inte att man handlar rätt Artikel i tidningen Populär Historia där Mats Carlsson-Lénart berättar om portugisernas kolonialvälde. När den moriska hamnstaden Ceuta erövrades i augusti 1415 blev Portugal den första kolonialmakten. Landets imperium kom att sträcka sig över Asien, Afrika och Sydamerika och varade in på 1900-talets sista månader

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. För denna förklaringsmodell talar framför allt att det var just sådant man diskuterade i den svenska riksledningen innan beslutet om invasion togs.; Dessutom var en gängse förklaringsmodell att Cypern på grund av konflikten med Turkiet om öns norra del snabbt och oupplösligt måste. Historia 2-3 - sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b - kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna Psykiatri är det område inom medicinen som behandlar psykiska störningar och psykisk ohälsa. Psykiatrin omfattar diagnos, behandling och metoder för att förebygga psykiska störningar. [1] Psykiatrin som disciplin utgår från psykopatologi.Den har historiskt varit nära kopplad till neuro, det medicinska område som behandlar kroppsliga sjukdomar i nervsystemet [2], men de två. förklaringsmodeller. Ämnesplanen ger exempel på en mångfald av olika perspektiv som social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet, utifrån vilka olika förklaringsmodeller kan prövas. Begreppet historiesyn används inte i ämnesplanen, istället förekommer begreppet förklaringsmodell i delar av det centrala innehållet Vilka förklaringsmodeller kan man se i ditt svar? (Aktör, struktur, materialism och idealism. SVAR: De f örklaringsmo deller na som jag använde i mitt svar är STRUKTUR och IDEALISM. Motivera (förklara varför) du anser att det är just denna/dessa förklaringsmodeller som du använt i ditt svar om industriella revolutionen

Evolutionens mekanismer förutsätter att det finns en variation mellan individer som ger olika förutsättningar vid det naturliga urvalet. Genom att studera variationen av egenskaper inom en population kan elever få förståelse för evolutionens mekanismer, vilken betydelse miljöfaktorer har, och för livets historia Här kan vi alltså först forska på enklare varelser, färdigställa förklaringsmodeller och sedan fortsätta forskningen på människan. Dessa modeller skulle vi aldrig kunna urskilja direkt i vår vardag då människan är allt för komplex i sitt beteende Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler spännande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld. Läs mer om. Nationalism och imperialism 1815-1914; Första världskriget och Tysklands historia

Olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Kommentera. Av jidder - 14 januari 2014 09:12 Förklara och skriv med egna ord om de olika förklaringsmodellerna till att psykisk ohälsa uppstår -Historia 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 1a1 eller kursen historia 1a2.-Historia 2a, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b Dessa förklaringsmodeller har alla givit viktiga och mycket fruktbara bidrag till studiet av skolväsendena och deras framväxt, vilka givit upphov till många ytterligare studier i ämnet. Deras genomslag har också varit mycket stort Historia 1 - Nationalism. Hej! Jag är väldigt kluven angående vilken förklaringsmodell nationalism tillhör. Det står mellan förklaringsmodellen struktur och förklaringsmodellen ideologi. Man förklarar förklaringsmodellen struktur som så: Vilka normer, värderingar som är ledande i samhället t.ex. vad som är fint eller fult, hur ma

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel. Perspektiv på historien 2-3, elevbok vänder sig i första hand till elever som går på studieförberedande program och läser kurserna Historia 2 och 3 Det finns många olika förklaringsmodeller till vuxnas beteenden (t.ex. psykobiologiskt synsätt, inlärningspsykologiskt synsätt, psykodynamiskt synsätt, humanistiskt synsätt och kognitivt synsätt). Redogör för den förklaringsmodell som tilltalar dig och motivera varför!!! Vad skulle ni ha valt? (mm detta har varit 1 läxa men en gammal

Historiesyn - Wikipedi

Få frågor har präglats så mycket av ideologi, tidsanda och politiska svängningar och så lite av kunskap som narkotikafrågan. Samhällets sätt att se på och bemöta problemen har varierat kraftigt beroende på vilka förklaringsmodeller som varit förhärskande. I mitten av 60-talet började den bli ett ämne för allmän debatt Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna.Depressionerna kan klassificeras i någon av flera undergrupper. Vid depression finns en förhöjd risk för självmord.. Vid en depression lider den drabbade av en sänkning av det allmänna stämningsläget i psyket och bär på en känsla av sorg, detta även utan. Alain Topor & Anne Denhov Psykiatri Södra Stockholm, SLSO FoU-enheten Att arbeta evidensbaserat - en introduktion Om erfarenhet, praktik och vetenska Historia 2-3 - sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b - kultur och Historia 3. förklaringsmodeller, förändringsprocesser och exempel på historiebruk. Målet är att eleverna lättare ska klara övergången till högskola och universitet

I Del 1 belyses psykiatrins historia. I Del 2 belyses psykisk hälsa - ohälsa, förklaringsmodeller, psykiatrisk behandling, om-vårdnad, omsorg och rehabilitering samt psykiatrisk verksamhet, återhämtning och yrkes-kompetens. Del 2 fokuserar generell psykiatrisk kunskap som i Del 3 relateras till olik De svenska skatternas historia RSV 1171. Skatterna kom med den svenska statens uppkomst. När den svenska staten uppkom fick landet sina första skatter, som gick till kungamaktens underhåll och krigståg Recorded with http://screencast-o-matic.co

förklaringsmodeller i historia 2b. Den nödvändiga arbetsdisciplinen och motivat-ionen saknas men till sist blir Stella klar med läsningen och ser filmen. Hon bedö-mer det som att hennes frågeställningar borde gå att besvara utifrån det valda materialet historia 1a2. Från nationalstat till nätverkssamhälle. 9 augusti, Här presenterar jag två olika förklaringsmodeller. De behöver inte utesluta varandra, utan båda kan tänkbart vara giltiga. Den ena förklaringen kan betecknas som liberalismens seger Temaarbetet är utarbetat för kursen Historia 2 av lärarna Christian Gill och Malin Ahlgren på Norra Real i Stockholm. 2 Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar Uppsatser om FöRKLARINGSMODELLER I HISTORIA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Video: Förklaringsmodeller :: Psykiatr

Mitt språkutvecklande SO-klassrum: Förklaringsmodeller

Maria Ågren, professor i historia, har utsetts till rådsprofessor av Vetenskapsrådet och tilldelas forskningsmedel om 50 miljoner kronor över tio års tid. Totalt delas drygt 380 miljoner kronor till åtta sökande i årets utlysning Framtidens psykiatri är ämnet för senaste avsnittet av succépodden Sinnessjukt som vi spelade in live inför publik på Haymarket by Scandic i söndags. Idag publicerades avsnittet där vi pratar om hur psykiatrin kommer att se ut i framiden, en bild som vi målat upp med hjälp av några av Sveriges (och faktiskt världens) främsta psykiatriforskare Bakom hat och våld går det alltid att finna en historia, en förklaringsmodell. Men i det mångkulturella Sverige får inte alla folkgruppers erfarenheter plats, skriver Lidija Praizović. Islamistisk extremism i form av IS förklaras med förtryckande kolonialism, medan serbisk nationalism och islamofobi presenteras som en obegriplig ondska Internationellt sett väsentliga forskningsbidrag kring psykoanalysens historia har lämnats av bl.a. Ola Andersson (1919-90) och Gunnar Brandell. PER MAGNUS JOHANSSON Kritik Kritik har riktats mot psykoanalysen alltsedan den uppstod och inte minst i samband med att den organiserades 2 b) Olika förklaringsmodeller * Den Medicinska-Biologiska: Biologiska faktorer som är ärftliga,strörningar i hjärnans ämnesomsöttning,hormoner eller hjärnskador. *Den Kognitiva: Kan förklaras som en del i psyko som handlar om mäniskans informationsprocessor

Svenska Psykiatriska Föreninge Psykodynamisk psykoterapi Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod med Sigmund Freud som upphovsman

struktur och aktör historia12

Samhällsorientering / Historia. 3 svar. 468 visningar. Anonymanvändare 7 Postad: 8 jul 2019. Para ihop imperialismens orsaker till rätt förklaringsmodell! Jag måste koppla orsakerna -Ekonomiska skäl-Nationalistiska skäl-Militära faktorer-Humanitära Faktorer T ex kan man använda ordet historia istället för förklaringsmodell, vilket gör dem till synonymer. Kom dock ihåg att ords betydelse beror ofta på sammanhanget, så är även fallet med ordet förklaringsmodell varför man bör se till så att de synonymer man hittat faktiskt passar till den kontext i vilken du vill använda dem Kursen behandlar olika politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser, samt drivkrafter bakom dessa förändringsprocesser, utifrån olika förklaringsmodeller och perspektiv för tiden mellan ca 500 och 1800. Människors levnadsvillkor under den aktuella perioden behandlas beroende på klass, genus, generation och etnicitet Folkmord - bakgrund och förklaringsmodeller 15 januari 2017 - 11:05 • historia • samhälle och politik • Ove Larsson Tre psykologiska förklaringsmodeller till alkoholmissbru This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

Öronakupunktur bok

Historia SO-rumme

 1. Eleven klarlägger hur skiftande historiesyn och olika förklaringsmodeller kan anläggas på olika texter och företeelser eller händelseförlopp. Historiesyn Analys av texterna Tidens historia, Ensamhetens historia och Gråtens historia ska lämnas in den 25 oktober
 2. 02. Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. 03. Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. 04. Hur historia används inom olika kulturformer
 3. Varje folkmord har sin egen bakgrundshistoria och därmed sina egna förklaringsmodeller. Klas-Göran Karlsson, professor vid Historiska institutionen, Lunds universitet har förklarat begreppet på sidan levandehistoria.se. Här tar man också upp bakgrund och fakta kring en mängd folkmord, bl. a. de i Rwanda och forna Jugoslavien
 4. I årskurs 9 börjar det snart bli dags att avsluta arbetsområdet Folkmord. För andra gången har jag byggt upp arbetsområdet utifrån två olika förklaringsmodeller som tar sin utgångspunkt i olika begrepp. Båda dessa modeller har jag hämtat från lärarhandledningen till Libers SOS Historia, skriven av Göran Svanelid
 5. I historia ska du använda historiska begrepp. Vad betyder det? För att hjälpa dig på traven ska du få några exempel här: Övergripande bergepp kronologi, orsak, konsekvens, kontinuitet förändring, förklaring, källkritik och identitet. Begrepp som handlar om olika tidsperioder (epoker) antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget
 6. stone officiellt

Jag hade nog önskat att det kunde göras lite mer explicit och att skrivningarna om gängse berättelser slopats. Det förtar dock inte de förtjänster som boken har. Ambitionen att gå långt tillbaka i historien och dessutom erbjuda en egen förklaringsmodell framstår klart som nya bidrag till forskningen En möjlig förklaringsmodell som sträcker sig från genetik till klinik, gällande bipolär sjukdom, är att genetiska variationer medför en förändring i kalciummedierad neurotransmission och synaptisk plasticitet [46]. Detta påverkar nätverk som förbinder frontalloben och det limbiska systemet Aktuella förklaringsmodeller. De flesta förklaringsmodeller som finns utgår från en rad upptäckter kring livets molekylära och cellulära ursprung, som här räknas upp ungefär i den ordning de presenterades: . Gynnsamma förhållanden leder till att små, enkla molekyler, så kallade monomerer, som till exempel enskilda aminosyror bildas. Detta demonstrerades första gången av Stanley. Kurskod: HISHIS02aBetygskriterierFör de olika betygsnivåerna hänvisas till skolverkets ämnesplan för Historia 2aPrövningsdelarSkriftlig del.Muntlig examination kan eventuellt förekomma

Psykologiska perspektiv - Lätt att lär

Psykodynamiskt perspektiv - Lätt att lär

 1. Historia 2-3 - sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b - kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller, förändringsprocesser och exempel på historiebruk. Målet är att.
 2. Att läsa Glant H: Sluta svälta Natur och Kultur 1998. Glant H: Sluta Hetsäta Natur och Kultur 1993 Clinton D och Norring C: Ätstörningar Natur och Kultur 2002 Bruch H: Eating disorders, Basic Books Inc, New York 1973 Garner D M, Garfinkel P E (ed), Handbook of treatment of anorexia nervosa and bulimia, The Guilford Press, New York 1997 Leibowitz S F: The role of serotonin in eating.
 3. dustrin har alltid haft ett gott öga till antiken, men ofta förhållit sig ganska fritt till både historien och de gamla gudasagorna. Med myternas hjälp skapar Hollywood nya äventyr i biomörkret
 4. nesdagen för Förintelsens offer, skriver Anne Hedén om boken
 5. Världens ekonomiska historia i tio kapitel Alan Beattie Köp boken Beställ recensionsexemplar. E-bok mejlas ut som en länk från Elib på bokens utgivningsdatum. Han visar vad rikedom och fattigdom beror på, men hänfaller aldrig till enkla förklaringsmodeller eller universallösningar
 6. Förklaringsmodeller och faktorer Identifiera psykiska hälsorisker och förebygga psykisk ohälsa Psykiska störningar, sjukdomar och funktionsnedsättningar Att arbeta inom psykiatrin. Psykiatri 1 täcker in hela kursen och har en lättillgänglig, kursrelaterad struktur, noga utvalda bilder, fallbeskrivningar, diskussions- frågor och uppgifter

Samhällsorientering / Historia. 5 svar. 11297 visningar. lamayo är nöjd med hjälpen! Avmarkera. lamayo 2498 Postad: 26 jan 2019. Kalla krigets konsekvenser. Har i uppgift att skriva om kalla krigets konsekvenser. Känns som att det finns väldigt många, både lång- och kortsiktiga konsekvenser. Är lite. Historia 2b - kultur . Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna Det aggressiva beteendet hos män har använts som förklaringsmodell till varför män överhuvudtaget haft en ledande ställning mellan könen under mänsklighetens historia och anses av många vara en bättre förklaring än skillnaden i fysisk styrka

Här presenterar jag två olika förklaringsmodeller. De behöver inte utesluta varandra, utan båda kan tänkbart vara giltiga. Den ena förklaringen kan betecknas som liberalismens seger. Om vi överblickar Sveriges historia kan vi se att liberalismen slog igenom i Sverige under andra TENS kan delas in i högfrekvent och lågfrekvent stimulering. Högfrekvent TENS (50-120 Hz) fungerar genom stimulering av de inåtgående nervfibrerna (grindteorin) och ger framför allt en momentan smärtlindring. Lågfrekvent TENS (2 Hz) sägs ge mer långvarig smärtlindring genom frisättning av kroppens egna endorfiner

Bankens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och är innehållsrik. På denna sida kommer du bland annat kunna läsa om hur banker bildades, vilka banker som finns och har funnits i Sverige, om finanskriser och om kontantfria banker. Dessutom kommer säkra betalsystem att behandlas exempelvis vid spel online. Med tanke på hur populärt onlinecasino [ Bygger på kursen Historia 1a2 eller kursen Historia 1b. Beskrivning. Kursen gör fördjupningar utifrån teman, till exempel lokal historia, global migration och kulturmöten. Vi tittar på historiska begrepp samt förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar En ny upplaga finns klar under VT 2012 av detta läromedel. Denna upplaga togs fram för Lpf94/kursplan 2000 och kommer endast att finnas för kompletteringsköp så snart den nya upplagan kommit ut. Bruk och missbruk av historien, historia som vetenskap, historiska teorier och förklaringsmodeller, objektiviteten och dess gränser är några av ämnena i denna annorlunda B-kursbok. Samtidigt.

Ämne - Historia - Skolverke

Vi kommer att jämföra teoretiska förklaringsmodeller, Studieavgiften för Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri är 12 500 SEK. Information för... Alumner Arbetsgivare Donatorer / bidragsgivare Leverantörer Medarbetare. Internationell ekonomisk historia (nivå 4) Antal högskolepoäng 15 hp; Niv Kursens mål är att utifrån olika förklaringsmodeller kritiskt granska den internationella ekonomins expansion, mot bakgrund av förändringar i arbetsmarknad, teknik och statens roll

Psykiska Störninga

Historia 2-3 är tematiskt uppbyggt och låter eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien som är rele-vanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller, förändrings-processer och exempel på historiebruk. I slutet av kursen är målet att eleverna sk Vidare analyseras olika förklaringsmodeller, tolkningsramar och historieuppfattningar. Dessutom problematiseras analytiska redskap som exempelvis klass, genus, Teoriavsnitt ur tre doktorsavhandlingar i historia som väljes i samråd med lärare ( ca 60 s.) Valfri doktorsavhandling som väljes i samråd med lärare ( ca 250 s.) Delkurs 2 Naprapatins historia. Naprapatin grundades i USA av Oakley Smith i början på förra seklet. När Smith avslutade sina studier 1901 började han experimentera med olika tekniker men utvecklade även förklaringsmodeller till såväl bakomliggande orsaker till smärta och sjukdom som till de behandlingseffekter hans tekniker gav Bipolär sjukdom. Sjukdomen kallas även för manodepression och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. Vid de maniska perioderna kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem i till exempel relationer, arbete och för sin privata ekonomi Hans bok Om arternas uppkomst utkom 1859 och kom att inleda ett nytt paradigm i mänsklighetens historia. Tidigare förklaringsmodeller om människans ursprung började i allt högre grad betraktas som värdelösa ur vetenskaplig synvinkel

Historia 2b historia12

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja. - öronakupunkturens historia - jämförelser mellan öron-, kroppsakupunktur och andra mikrosystem - förklaringsmodeller - utförliga kapitel om material, metod för undersökning och behandling, praktiska tips - beskrivning av över 200 reflex- och funktionspunkter - tydliga punktkarto Det finns olika typer av funktionsnedsättningar. Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben.Exempel är cerebral pares - CP, eller ryggmärgsbråck.. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet I detta läromedel, utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b - kultur och Historia 3, får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller, förändringsprocesser och exempel på historiebruk. I läromedlet presenteras även den praktiska. Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. Teknik, specialisering Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el- och förbränningsteknik eller samhällsbyggande

Uppgifter - Psykiatri 1 :: Psykiatr

Fem år efter terrorattentaten i Paris som tog 130 liv rasar en debatt om hur den nya terrorismen med ensamma gärningsmän ska förstås och stoppas Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling Förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Centralt innehåll Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia enkla exempel på vikten av evidensbaserad kunskap

Den farliga klimatpopulismen | Varjager's WeblogUSA | Anja PraestoPsykiatri 1, elevbok | Hem
 • Jojo moyes wikipedia.
 • Ecoshine södertälje.
 • Achievements.
 • Chucky die mörderpuppe 8.
 • Immobilienmarkt ukraine.
 • Green mile.
 • Restaurang sveagatan göteborg.
 • Ikea tvättmaskin symboler.
 • Vilka planeter har ringar.
 • Ugn med ånga och varmluft.
 • Aqvakul äventyrsbad.
 • Mästarkryss 5 2017.
 • Bästa casino 2017.
 • Cape kidnappers golf club.
 • Jasper cillessen thomas cillessen.
 • Gamla nordstan göteborg.
 • Acta tandkräm barn.
 • Hjärninfarkt behandling.
 • Was kann ich mit einem friseurmeister machen ?.
 • Högdalen flashback.
 • Unterwasserschweißen gehalt.
 • Begagnade båtmotorer göteborg.
 • Link skellefteå.
 • Roblox counter blox hack download.
 • Filmski titlovi hrvatski.
 • Lediga jobb styrman.
 • Räfflat tegel.
 • Iphone 7 laddar inte.
 • Ear wax removal candle.
 • Ballograf pennset.
 • Cartier tank solo herr.
 • Stadtrallye aufgaben ideen.
 • Pj masks dräkt.
 • Biluthyrning trollhättan.
 • Wochenhoroskop zwilling 2. dekade.
 • Country music hall of fame museum nashville.
 • Polska barnböcker.
 • Nidblödning vilken färg.
 • Dansk film 2016.
 • A traktor 50 km/h.
 • Avstånd los angeles san francisco.