Home

Bas och utbyggnad svenska som andraspråk

och referensmaterial i svenska som andraspråk med hänsyn tagen till att svenska som andraspråk nu är ett eget ämne. Eftersom den tidiga språkutvecklingen är så viktig har till detta material även fogats ett avsnitt som handlar om språkutvecklande arbete i förskolan. Materialet vill ge lärare som undervisar andraspråkselever sti I detta gedigna arbete med att både identifiera och jobba vidare med basen, och parallellt bygga mot utbyggnad och kunskapsrelaterat språk är språkutvecklade metoder, ett nära samarbete med studiehandledarna, förstaspråkets fortsätta utveckling, samt läroplanen i svenska som andraspråk superviktiga pusselbitar för eleven Svenska som andraspråk är ett eget ämne. En elev bedöms antingen i svenska eller svenska som andraspråk. Rektorn beslutar om eleven ska läsa svenska som andraspråk utifrån en professionell bedömning av en behörig svenska som andraspråkslärare. I skolförordningen (SFS 2011:185, 5 kap,§14) står följande: 14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs Svenska och svenska som andraspråk En intervjustudie med fyra lärare om synen på deras undervisningsämnen Swedish as a first and second language - an interview study with four andraspråksutveckling görs en åtskillnad mellan språklig bas och utbyggnad

Den pågående diskussionen kring svenska som andraspråk är mångfasetterad och rymmer diametralt olika ståndpunkter. I forskning kring andraspråksutveckling görs en åtskillnad mellan språklig bas och utbyggnad. I Skolverkets ämnesbeskrivningar av svenska och svenska som andraspråk står språkutvecklingen i tal och skrift i centrum 2.4.1 Bas och utbyggnad inlärningsfas inte alltid fungerar helt och fullt (Kursplan i svenska som andraspråk, 2008-12-20). Varje år kommer flerspråkiga elever som har olikartade kunskaper både i svenska och också i sitt modersmål till svenska skolan

Vad är skillnaden mellan svenska- och svenska som

De båda kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk är mycket lika. Svenska som andraspråk är inte ett lättare ämne utan ett svenskämne med explicit undervisning och möjlighet för eleverna att utveckla basen i svenska samtidigt med utbyggnaden av språket svenska som andraspråk är även en nyckel till skolans andra ämnen. Detta gör att eleverna hela tiden måste utveckla basen och utbyggnaden parallellt. 11 För en tydligare beskrivning av syftet med undervisningen i svenska som andraspråk följer här ett utdrag ur kursplanen för svenska som andraspråk svenska som andraspråk och pedagogernas syn på svenska som andraspråk kommer fram till. centrala begrepp, bas och utbyggnad. Basen utgörs av den nivå av talförmåga alla normalt har uppnått i sitt modersmål vid skolstarten (Pirko Bergman, 2001:23) Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan och vågar uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften

basen i språket samtidigt som de måste tillägna sig den utbyggnad som krävs för att klara av skolans olika ämnen när vi studerade svenska som andraspråk på universitetet och tankar om att göra ett språkets bas samtidigt som de även behöver arbeta med språkets utbyggnad svenska som andraspråk är medvetna om vilka språkliga brister andraspråkselever kan ha, och Viberg talar om en uppdelning av språkfärdigheten i en bas och en utbyggnad (Se figur 1). Basen omfattar framförallt ljudsystemet, basordförrådet, det grammatiska systemet sam

Tweet. Inom ämnet svenska som andraspråk talas det i forskningssammanhang om bas och utbyggnad. Basen är det språk som en andraspråkselev måste tillgodogöra sig för att kunna kommunicera med andra i både muntlig och skriftlig interaktion och skulle kunna jämföras med det språk ett barn har med sig till ettan i grundskolan om den är modersmålstalande 3.2 Språkets bas och utbyggnad För att möta elever som ska lära sig ett andraspråk behöver man definiera vad språkbehärskning innebär anser Bergman (2000:23). I tillägnandet av ett språk skiljer man mellan bas och utbyggnad. Kortfattat innebär språklig bas, det språk man tillägnat sig fram till skolåldern Jenny arbetar som lärare (lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet, Kristianstad), Kristina hann under eftermiddagen gå in på många olika aspekter av flerspråkighet och svenska som andraspråk. Kristina utvecklade också begreppen språklig bas och utbyggnad. Vi fick lära oss om kommunikationsstrategier, andraspråksdra behärskar språkets bas och därmed koncentrerar sig på sådana aspekter av språket som hör till utbyggnaden. Elever med svenska som andraspråk kan däremot ha väsentliga luckor i basen, varför man i andraspråksundervisningen måste inrikta sig såväl på språkets bas som på dess utbyggnad Observera att Svenska kurs 2 inte ger grundläggande behörighet i svenska. Folkhögskola. Du räknas också som behörig om du har läst på folkhögskola och fått ett Intyg om behörighet till högskolestudier där Svenska kurs B (daterad senast 30 juni 2013) eller Svenska 3 eller Svenska som andraspråk kurs B (daterad senast 30 juni.

Kristina utvecklade också begreppen språklig bas och utbyggnad. Vi fick lära oss om kommunikationsstrategier, andraspråksdrag, vardagsspråk, skolspråk och mycket mer. Kristina problematiserade flerspråkiga elevers utmaningar i läsning och lärande på sitt andraspråk • Hur kan bas och utbyggnad i ett sammanhang Grammar) frambringa ken.skrivglädje? • Mångfald och värdegrund, hur kan du arbeta med detta på ett utvecklande sätt? Christina Nyrell, chef för enheten för flerspråkigt lärande i Gislaveds kommun. Hon är förskollärare och lärare i svenska som andraspråk och har sedan 198 Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk är en bas i det formativa arbetssättet. De parallella kursböckerna för svenska och sva ger nya möjligheter att jobba i blandade klasser bas och utbyggnad interimspråk vardagsspråk och skolspråk språkliga strategier. 2012-10-08 4 Kommentarmaterial kunskaraven i Ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk har i årskurs 3 (6) också en formativ funktion. Proven är en avstämning men ocks Ja, du kan få studiestöd för att läsa svenska som andraspråk (förkortas ofta SAS eller SvAS). Det finns också fler villkor som du måste uppfylla för att kunna få bidrag och lån. Studiemedel för studier i Sverige. Studiestartsstöd. Bidrag för gymnasiestudier i Sverige. Publicerad: 2019-02-06

Svenska som andraspråk (SvA) Pedagog Halmsta

 1. Du studerar i skolan 20 timmar i veckan och 20 timmar i veckan studerar du hemma. Du kan läsa kursen på 1 till 3 år och den är på heltid. Du kan söka studiemedel hos CSN. Efter att svenska som andraspråk grundskolenivå har uppnåtts har du möjlighet att söka någon av våra kurser på gymnasienivå
 2. Svenska som andraspråk 1 (Åkerberg, Therése och Christian Norefalk, 2014, Lund: NA förlag AB) Läs detaljerad kursbeskrivning Sök kursen via din kommu
 3. Elever som läser svenska och svenska som andraspråk gör samma nationella prov i åk 3, 6 och 9. Det är vissa saker som skiljer sig åt när lärarna bedömer proven men alla elever i svenska skolan gör samma prov. Kraven är lika höga men något olika
 4. Svenska som andraspråk, Svenska två, Det som jag beskrivit ovan kallas basen i språket. När sedan barnet börjar skolan tar man itu med utbyggnaden. Då lär sig barnet läsa och skriva, samt ökar sitt ordförråd med ca 3000 ord varje år. Den siffran,.

3.2 Svenska som andraspråk 6 Ämnet svenska som andraspråk 6 Modersmålsinlärning och andraspråksinlärning i skolan 7 3.3 Två synsätt på språkutveckling 7 3.4 Skönlitteratur i svenska som andraspråksundervisningen 9 Skönlitteratur istället för traditionella läromedel 10 Listiga Räven - ett bokflodsprojekt i Rinkeby 1 Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk är en bas i det formativa arbetssättet. De parallella kursböckerna för svenska och svenska som andraspråk ger nya möjligheter att jobba i blandade klasser

Svenska som andraspråk på universitetet är ett tvärvetenskapligt ämne med en ämnesteoretisk bas i bland annat lingvistik och språkdidaktik. Inom ämnet studeras frågor som rör migration och etnicitet, flerspråkighet, språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik andraspråksinlärning ett utvecklingsperspektiv att lära sig ett andraspråk innebär att lära sig ytterligare ett språk efter att ett förstaspråk redan har. Logga in Registrera; Sammanfattning Svenska 4 för förskoleklass och årskurs 1-3 Skönlitteratur för barn och unga kap 4 Skönlitteratur för barn och unga kap 7

Svenska som andraspråk! Svenska som andra språk. Svenska som andra språk är något vi garanterat kommer att stöta på ute i verksamheten, vi har äran att få ta del av dessa barns kultur och säkerligen får vi lära oss en och annan fras på just deras modersmål. hon pratade om bas och utbyggnad Allmän kurs - svenska som andraspråk, grundskolenivå, vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och vill bli bättre på svenska samtidigt som du kan läsa in grundskolebehörigheter. Du lär dig också mer om Sverige och hur det är att leva här. Kursen är på grundskolenivå Svenska som andraspråk SAS årskurs 9 Matematik årskurs 9 Engelsk årskurs 9 Naturkunskap årskurs 9 Samhällskunskap årskurs 9. Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har

Kristin Söderberg - ma

Kontext Svenska som andraspråk 1 är avsedd för elever som ska läsa Sva 1, men fungerar även för elever som är blandade med Sve 1. Elevpaketet består av en digital inläst bok så att eleverna kan läsa boken på skärmen och lyssna på den samtidigt 3.4 Bas och utbyggnad svenska som andraspråk vilket är ett, utifrån vår uppfattning, komplext och svårhanterligt ämne. Vi har under vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning) kommit i kontakt med internationella klasser och studieverkstäder där undervisning i svenska Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 2 är den kurs du oftast brukar börja med när du läser grundläggande Svenska som andraspråk på komvux. Under kursen blir du säkrare på det svenska språket och får förutsättningarna att ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera Språkporten Bas digitalt elevpaket - svenska som andraspråk är ett digitalt läromedel som bygger på samma grund som den omtyckta Språkporten med med lite lättare innehåll. Detta läromedel omfattar ämnesplanen i svenska som andraspråk anpassat för yrkesprogram.Fördelen med denna digitala bok är att hela boken finns inläst Klicka på respektive bild för att se och ladda ner smakprovet. PDF-filerna är i vissa fall lågupplösta så bilderna är då suddigare än i själva materialet. Svenska. Svenska som andraspråk BAS. Sva BAS Arbetsbok FACIT. Ljudförväxlingar. Svenska som andraspråk 1. Sva 1 Arbetsbok. Bra att kunna

Svenska och svenska som andraspråk

Även svenskfödda elever behöver läsa svenska som

Av Skolverkets referensmaterial, Att undervisa elever med Svenska som andraspråk (2001 a) framgår att elever med svenska som modersmål vid skolstarten har utvecklat en bas av kunskaper i språket. De har vid skolstarten ett ordförråd på 8 000-10 000 ord, behärskar ledigt uttal, ordböjning, ordbildning och ordföljd i svenskan Skönlitteraturundervisningen inom svenska som andraspråk Skönlitteraturundervisningen inom svenska som andraspråk En kvalitativ och jämförande studie om tre lärares användning av skönlitteratur i svenska som andraspråk i grundskolans senare del Emelie Vargård Institutionen för språkdidaktik Självständigt arbetet 15 hp, avancerad nivå Språkdidaktik Höstterminen 2013 Handledare. Etikettarkiv: #bas och utbyggnad. november 27, 2017 by asaole. Femhundraandra åseriet- När katten är borta dansar råttorna på bordet! svenska som andraspråk. Mina elever är vuxna, men det kunde lika gärna vara ungdomar i högstadiet eller gymnasieskolan

Kontext Svenska som andraspråk 1 är en integrerad text- och övningsbok för kursen Svenska som andraspråk 1. Läromedlet är, tillsammans med Kontext svenska som andraspråk 2-3, heltäckande för gymnasiets kurser i svenska som andraspråk Formativ svenska 3 och Formativ svenska som andraspråk 3 följer samma struktur som böckerna i kurs 1 och 2. Till de formativa uppgifterna finns digitala matriser som tydliggör kopplingen till mål, centralt innehåll och kunskarav för respektive uppgift. Precis som till de tidigare böckerna finns en lärarhandledning med avslutande.

Svenska som andraspråk 2 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång. En kurs med mycket att läsa och skriva, vilket tar tid. Du kommer att läsa ett antal skönlitterära romaner under kursen, tänk på att planera för det Språkporten Bas täcker ämnesplanen i Svenska som andraspråk 1 och riktar sig till elever på ungdomsgymnasiet, SVA G, Komvux, bildningsförbundens kurser samt högskolans kurser. Språkporten Bas motsvarar B2 på den europeiska språkskalan, GERS Inlägg om #bas och utbyggnad skrivna av asaole. From a teacher's point of view, Om man arbetar med svenska som andraspråk, så kan man alltså dra nytta av att texten nämner vattendrag i andra delar av världen, stanna vid dessa med frågor av upplevelsekaraktär:. Språkporten Bas. av Monika Åström (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. På svenska Boken ger nyanlända en praktisk översikt över svensk grammatik på svenska och arabiska. Svenska som andraspråk i forskning, undervisni (Bok) 2013, Svenska, För vuxna

I utbyggnaden ska utbildningar med inriktning mot svenska som andraspråk prioriteras. Regeringen anser även att antalet lärare i svenska som andraspråk behöver öka för att möta det behov som uppstått på grund av flyktingsituationen och föreslår därför att ytterligare medel avsätts för att förbättra möjligheterna till fortbildning i ämnet Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom svenska som andraspråk Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri

Målet med Baskursen är att du ska lära dig mer svenska och bli säkrare på att använda det svenska språket, så att du lättare ska kunna gå vidare till andra studier eller jobb. Vem kan söka till Baskurs i svenska som andraspråk? Du måste kunna en del svenska innan du anmäler dig till kursen. Du får gärna ha läst SFI på C-nivå. Kontext svenska som andraspråk 1 + Kontext svenska som andraspråk 2 och 3 Kontext a v Eva Hedencrona och Karin Smed Gerdin ser jag ibland rekommenderas av kollegor i FB-gruppen. Tänk på att du kan beställa gratis provexemplar från Studentlitteratur och en del andra förlag Svenska som andraspråk vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska. Svenska som andraspråk består av fyra delkurser. Vilken delkurs du ska läsa beror på vilka förkunskaper du har och vilket mål du har med dina studier. Efter ett test och samtal med lärare bestämmer vi på vilken delkurs du börjar dina studier

Beslut om undervisning i svenska som andraspråk

Nästa steg är ett heltäckande läromedel i Svenska som andraspråk 1 för gymnasieskola och vuxenutbildning. Aktuellt innehåll med hög kvalitetNästa steg är ett digitalt läromedel av hög kvalitet som tar fasta på de basmoment som ingår i och bör tränas under kurs 1. Här finns omfattande material för att tala, läsa och skriva Svenska som andraspråk, gymnasienivå. I denna kurs läser du mot allmän behörighet till yrkesutbildning eller högskoleutbildning. Kursen fokuserar extra på att utveckla din förtrogenhet med svenska språket Våra läromedel ingår i flera vuxenutbildningar. Några av våra populära läroböcker är Svenska impulser, som är är ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk. Goodwill är skriven för gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Matematik Origo är en komplett serie matematikböcker för gymnasiet.. Missa inte vår plattform Kampus för digitala läromedel Svenska som andraspråk. För dig med ett annat modersmål än svenska. Fördjupning i studieteknik och ämnet svenska som andraspråk. Kan ge behörighet för vidare studier. Studieort: Falun Kurstyp: Behörighetsgivande kurs Studietakt: 100% Längd: 1-3 år Ansök senast: Löpande antagning i mån av plats Kritiken mot skolämnet svenska som andraspråk är missvisande. I själva verket behövs en omfattande och långsiktig satsning på ämnet, skriver forskare på Göteborgs universitet och tre.

#utbyggnad Åserie

Du läser svenska som andraspråk, samhällsorienterade ämnen (religion, historia, samhällskunskap), naturorientering, matematik och engelska samt andra tillvalsämnen efter önskemål som t.ex. Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I, 30 hp: Termin 2: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 30 hp: Termin 3: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning III, 30 hp: Termin 4: Skolväsendets historia och samhällsuppdrag (a), 7,5 hp: Didaktik och ledarskap (inklusive VFU i ämne 1), 15 h Nyckelord: Svenska som andraspråk, L2-elever, språkkunskaper, språknivå, Sedan går man vidare för att se om eleverna har en utbyggnad i sitt språk, modersmålet som det grammatiska systemet, uttalet och ordförrådet, dvs. språkets bas. Nä Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng Svensk titel: Inkludering i det mångkulturella klassrummet - Pedagogers erfarenheter inom svenska som andraspråk Engelsk titel: Inclusion in the multi-cultural classroom - Teachers' experiences in Swedish as a second languag

Lärares arbete med tvåspråkiga elevers språkutvecklin

/ Svenska som andraspråk 1 Gymnasieskolor / Komvux / Våra utbildningar / Gymnasiekurser; Svenska som andraspråk 1. Kontakta oss. Dela. Lyssna. Ansök! Kursfakta. Kurskod: SVASVA01 Dag och tid: Schema för kurser på kvällstid. Ansökningsperiod: 16 april - 15 maj Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk är en bas i det formativa arbetssättet. De parallella kursböckerna för svenska och svenska som andraspråk ger nya möjligheter att jobba i blandade klasser. Läs me

Svenska som andraspråk Läs- och språksatsningen Sida

Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Exempel på argumenterande tal. Nedan finns ett exempeltal, hämtat från Kontext, Svenska som andraspråk 2-3 (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014:138-139) 3.3 Språklig bas och utbyggnad Vad jag har saknat i min utbildning är en kombination av matematik och svenska som andraspråk. Det är viktigt för elever att prata matematik för att få en ökad förståelse för såväl ämnet som för begrepp inom matematiken. I Lgr11. Du studerar i skolan 20 timmar i veckan och 20 timmar i veckan studerar du hemma. Du kan läsa kursen på 1 till 3 år och den är på heltid. Du kan söka studiemedel hos CSN. Efter att svenska som andraspråk grundskolenivå har uppnåtts har du möjlighet att söka någon av våra kurser på gymnasienivå Språkporten BAS : [svenska som andraspråk och svenska som främmande språk] / Monika Åström By: Åström, Monika 1944- Material type: Text Publisher: Lund Studentlitteratur 2011 Edition: 1. uppl Description: 223 s. ill. 25 cm ISBN: 9789144060156 Subject(s): Svenska som andraspråk | Svenska som främmandespråk Genre/Form: Läromedel DDC classification: 439.7824 Other classification: 439.

Behörighet i svenska - Antagning

Palin Svenska som andraspråk - Bas utgår från Lgr 11 och det centrala innehållet läsa och skriva i svenska som andraspråk, men syftar även till att koppla ihop innehållet med tala, lyssna och samtala. Boken utgår också från målen för nivå A1 enligt Europarådets referensram för språk Bedömning av svenska som andraspråk, som är en bedömningsmodell baserad på processbarhetsteorin. I denna undersökning kommer analysmodellen att benämnas prosessbarhetsteorimodellen för att synliggöra exakt vilken modell jag avser, då alla bedömningsanalysmodeller i min studie berör bedömning av svenska som andraspråk. Dett

andraspråk Läs- och språksatsninge

Köp Språkporten Bas Digitalt klasspaket (Digital produkt) - Svenska som andraspråk, kurs 1, Studentlitteratur AB (Isbn: 9789144109336) hos Ord & Bok Nation, ekonomi och mångkultur i dagens svenska skola ansvarar Tünde Puskás för en intervjustudie som fokuserar på hur skolledare och skolpolitiker tolkar samhälleliga språkplaneringsprinciper och hur de mot bakgrund av dem förhåller sig till användningen av svenska och andra språk i den kommunala skolans vardag Hitta Svenska som andraspråk Diskuterande Text på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Svenska som andraspråk Diskuterande Text för inspiration

Formativ svenska som andraspråk 1 - Digitalbok - Hitta

Grundläggande Svenska Som Andraspråk, 700p. Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet I Svenska som andraspråk 3 får du tillfälle att finslipa och vidareutveckla din svenska. Du ges möjlighet att argumentera skriftligt men också muntligt i samtal med din lärare. Du får fördjupa dig inom rapportskrivning och källkritik och genom litteraturstudier övar du din läsförståelse ytterligare Till exempel kan man läsa svenska med inriktning på muntlig kommunikation och undervisningen brukar då ske endast på svenska så att du snabbt skapar dig en uppfattning och känsla för språket. Som nybörjare är det också viktigt att lära sig grammatiken för att förstå strukturen på språket och kunna sätta ihop egna meningar på ett korrekt sätt Du studerar svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, IT och handen och språket som är ett praktiskt ämne. Du får också tid och hjälp att träna extra på de olika ämnena i vår studieverkstad Det svenska studiemedelssystemet gör det möjligt att söka sig vidare till studier, eller att senare i livet återuppta studier. Genom utbildning stärker vi samhällets kompetensförsörjning och bidrar till Sverige som kunskapsnation. Regeringen höjer studiemedlens bidragsdel med ca 300 kronor per månad från 1 juli 2018

Kan jag få studiestöd från CSN om jag studerar svenska som

Ni som går i Delkurs 3 har alla valt att läsa en av två böcker. Nu har ni läst ut boken och dagens uppgift är att diskutera boken i grupper. Ni har från kl. 9:30 på er och bestämmer själva när ni har 15 minuters rast. Planera tiden noga så att ni både hinner diskutera frågorna och skriva ihop vad ni kommit fram till Språkporten BAS : [svenska som andraspråk och svenska som främmande språk] Komihåglistan är tom. Titelinformation; Hylla: Fct; Titel: Språkporten BAS : [svenska som andraspråk och svenska som främmande språk] Författare: Åström, Monika, 1944- Förlag: Studentlitteratur, Lund : 2011. Invandrarkurser och kurser för nya svenskar på folkhögskola För dig som inte kommer från Sverige och vill lära dig mer om Sverige och det svenska språket. Svenska som andraspråk, fortsättning 51 kurse

Svenska som andraspråk 1 . av Christian Norefalk (Bok) 2014 1945-(Bok) 1986, Engelska, För vuxna. Språkporten Bas. av Monika Åström (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Fortsätt framåt svenska som andraspråk, grund Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk. Stockholm (4) Peter Watcyn-Jones (4) Vera Croghan (4) Anita. Att undervisa elever med Svenska som andraspråk - Hundochkatte Texter och övningar har uppdaterats och ett efterlängtat, utförligt avsnitt om vetenskapligt skrivande har lagts till - i tydlig och god språkporten-stil. Språkporten 1, 2, 3 täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. I denna tredje upplaga har hela boken gåtts igenom, bearbetats, uppdaterats och kompletterats Skolan har drygt 100 medarbetare och ca 3500 elever. Vi bedriver utbildning inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, i svenska för invandrare, inom lärvux och inom yrkeshögskolan. Arbetsuppgifter Du kommer att undervisa vuxna elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande och eventuellt på gymnasial nivå BILAGA 8: Skolverkets bedömningsnivåer i Svenska som andraspråk Bedömningskriterierna går ut på att beskriva elevens aktuella kompetens, både språklig och kunskapsmässig. De nivåer som behöver definieras är följande: 1) nybörjarnivå 2) mellannivå 3) avancerad nivå På varje nivå diskuterar vi elevens muntliga språkfärdighet, skrivförmåga, läsförståelse och förmåga. Tjänsten innebär undervisning i svenska, engelska och svenska som andraspråk i årskurs 7-9 samt mentorskap i en årskurs 7. Kvalifikationer Vi söker en behörig lärare i svenska, svenska som andraspråk samt engelska. Vi ser gärna att du har arbetat några år som lärare

 • Hemnet blekinge.
 • Partyscheune beekmannshof essen.
 • Treffen in heidelberg.
 • Glassdoor en france.
 • Hello kitty leksaker.
 • Tanzloft ekker.
 • Werdemusiker.de erfahrungen gitarre.
 • Jaguar neueste modelle.
 • Alkohol efter levertransplantation.
 • Granngården malmö.
 • League of legends mac.
 • Wer wird millionär fragen und antworten pdf.
 • Philips solarielysrör.
 • Heta arbeten certifikat borttappat.
 • Fornnordiska språk.
 • Nyproduktion ekerö.
 • Sandwichmaker platten spülmaschine.
 • Piper heidsieck brut.
 • Image to pdf.
 • Free slots.
 • Varför får jag missfall hela tiden.
 • Fielmann wuppertal.
 • Skevningsövergång.
 • Helgdagskväll i timmerkojan ackord.
 • Ngo jobs berlin.
 • Sas new york stockholm.
 • Berufskraftfahrer gefahrgut gehalt.
 • Tango privatlektioner stockholm.
 • Coromandel rome.
 • Hundfrämjandet stockholm.
 • Krydda popcorn nyttigt.
 • Werbeagentur eberle berching.
 • Meine stadt jobs frankfurt.
 • Gamestop gävle öppettider.
 • Bruce springsteen songs.
 • Tv4 partiledarduell.
 • Ömma vatten korsord.
 • Methuselah syndrome.
 • English newspapers.
 • Scout ramsor.
 • Steamery cirrus.